นโยบายความปลอดภัย (Policy Security)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน การที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งาน ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ ทางบริษัท แอททิเชีย จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ Attista.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับการชื้อสินค้า, หรือการชำระเงินอาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว Attisia.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก หรือ องค์การอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ เราในการดำเนินการ หรือ ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น Attisia.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือ หมายตามหมายศาล หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทาง Attisia.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ Attisia.com อาจทำข้อตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริหารในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือ เข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของ Attisia.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในส่วนของท่านได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่ทาง Attisia.com ออกให้ท่านในการผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเอง Attisia.com ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
ทาง Attisia.com จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับผู้อื่น กรุณา Sign Out ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไป หรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสของท่าน ทาง Attisia.com จะไม่รับผิดชอบหากท่านนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น

นโยบายการคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งกลับมาหาเรา หรือวันที่ลูกค้านำสินค้ามาส่งคืนเองที่บริษัทฯ ตามกรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมขาย (สภาพเดิมพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอยู่ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

3. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ การจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าผ่านทางบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าตามความเป็นจริง

4. สินค้าที่ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้

4.1 สินค้าประเภทสั่งผลิต (Made to order)

4.2 สินค้าล้างสต๊อก

4.3 สินค้าแถม